Kodeks cywilny stanowi, że sposób naprawienia szkody zależy od decyzji poszkodowanego. Ten może wybierać między przywróceniem stanu poprzedniego lub zapłatą odpowiedniej sumy. Nie można jednak żądać przywrócenie stanu poprzedniego, gdyby to oznaczało dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty.

 

Należy mieć na uwadze, że w przypadku szkód zgłoszonych z OC sprawcy w jego miejsce wstępuje Ubezpieczyciel, który zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania, które powinno spełniać następujące kryteria:

1. restytucja techniczna, czyli przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody

2. wyrównanie szkody ekonomicznej poprzez zwrot wszelkich kosztów i wydatków związanych z koniecznością naprawy pojazdu,

3. rekompensata w postaci zwrotu wszelkich wydatków i kosztów spowodowanych brakiem możliwości używania pojazdu po kolizji.

Suma tych wydatków stanowi o wysokości odszkodowania.

W przypadku „szkód częściowych” koszt naprawy wskazany w kosztorysie naprawy jest głównym przedmiotem sporów. Ubezpieczyciel bazując na wyspecjalizowanych programach komputerowych dokonuje wyliczenia kosztów związanych z naprawą. Osoba pracująca na danym programie ma jednak pewną swobodę, dlatego nie zawsze wyliczenia są prawidłowe i adekwatne do zakresu uszkodzeń pojazdu. Ponadto, należy mieć na uwadze, że wybrany zakład naprawczy może mieć wyższe ceny usług i części, niż przewiduje ubezpieczyciel. Niejednokrotnie w czasie naprawy okazuje się, że potrzebne są dodatkowe oględziny pojazdu i wymiana części w celu zwiększenia kosztów naprawy.

W przypadku „szkód całkowitych” uszkodzony pojazd według Ubezpieczyciela nie kwalifikował się do naprawy, uznając ją za nieopłacalną. Wówczas Ubezpieczyciel jako odszkodowanie wypłaca kwotę równą różnicy wartości pojazdu przed i po kolizji, czasem oferowana jest również pomoc w sprzedaży wraku. W takim przypadku spory najczęściej dotyczą zasadności przyjęcia takiego rozwiązania jak i wyliczenia wartości pojazdu przed kolizją jak i po kolizji.

Poza odszkodowaniem możliwe do uzyskania są również inne świadczenia takie jak:

  • koszty holowania uszkodzonego pojazdu

  • koszty parkowania uszkodzonego pojazdu

  • koszt wynajmu pojazdu zastępczego

  • odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu