Za szkody osobowe czyli za doznane uszkodzenia (obrażenia) ciała oraz uraz psychiczny należy się szereg świadczeń odszkodowawczych:

W przypadku szkody zgłoszonej z OC sprawcy można otrzymać:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • zwrot kosztów ( leczenia, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji)
  • zwrot utraconego zarobku
  • zwrot utraconych i zniszczonych rzeczy
  • rentę na zwiększone potrzeby
  • świadczenie na przekwalifikowanie zawodowe

W przypadku szkody zgłoszonej z polisy NNW (ubezpieczenie indywidualne lub grupowe) można otrzymać:

  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, który powstał na skutek nieszczęśliwego zdarzenia (wypadku) TUTAJ: Wysokość odszkodowania zależy od określonego procentu uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie

UWAGA: W przypadku obrażeń ciała za to samo zdarzenie można otrzymać kilka świadczeń pieniężnych (zgłoszonych równolegle z OC sprawcy oraz polis NNW)