Z biegiem czasu wzrasta świadomość pacjentów odnośnie standardów prowadzonego leczenia i szeroko rozumianej sztuki lekarskiej. Nierzadko dochodzi jednak do sytuacji, że prowadzone leczenie czy też działanie lekarza jak i pozostałego personelu medycznego pozostawia wiele do życzenia. W przypadku nieprawidłowości poszkodowany pacjent może dochodzić roszczeń za szeroko rozumiane błędy w sztuce medycznej.

Wyróżnia się błąd lekarski czyli działanie (lub zaniechanie) niezgodne z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. W tym przypadku lekarz narusza zasady ostrożności, które obowiązują go przy wykonywaniu czynności lekarskich oraz standardów związanych z ich przeprowadzeniem.

Błąd lekarski może dotyczyć nie tylko samego procesu leczenia ale także diagnozy, terapii, jak i rehabilitacji.

Potocznie jednak zamiennie używa się pojęć „błąd w sztuce medycznej” i „błąd lekarski”. Należy jednak przyjąć, że pojęcie określane jako „błąd w sztuce medycznej” czy też “błąd medyczny” jest pojęciem szerszym od błędu lekarskiego, gdyż odnosi się również do osób niebędących lekarzami, w tym placówek medycznych. Dlatego błąd medyczny określany jest jako każde postępowanie obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami ostrożności. Obejmuje swoim zakresem błąd lekarski, który zależy od aktualnego stanu wiedzy w zakresie medycyny.

Do błędów medycznych zalicza się:

1. błąd diagnostyczny (rozpoznania) czyli postawienie nieprawidłowej diagnozy jak również dokonanie wadliwej oceny stanu zdrowia pacjenta
2.
błąd terapeutyczny (leczenia) czyli podjęcie (lub zaniechanie) przez lekarza nieprawidłowego leczenia, niezgodnego z nauką medycyny w zakresie dostępnym dla lekarza
3.
błąd organizacyjny ( odpowiedzialność ponoszą osoby pełniące funkcję administracyjną lub organizacyjną) czyli nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania danej placówki medycznej
4.
błąd techniczny czyli nieprawidłowe realizowanie zaleceń i wskazań lekarskich przez pozostały personel medyczny

Należy pamiętać, że:

-w sprawach o błąd medyczny najistotniejszym elementem jest analiza prawna i medyczna zebranej dokumentacji. Oczywiście najważniejsza jest pełna dokumentacja medyczna dotycząca wszystkich etapów leczenia. Nie bez znaczenia pozostaje również relacja pacjenta

-dochodzenie praw poszkodowanego w związku z wykonywaniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej czy też chirurgii plastycznej nie różni się od postępowania w przypadku błędów medycznych.

Katalog świadczeń odszkodowawczych:

  • Zadośćuczynienie za doznane cierpienie

  • Odszkodowanie – rekompensata za rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego pacjenta np. koszty leków, wizyt lekarskich oraz wykonanych badań, koszty rehabilitacji, koszty przystosowania mieszkania itp.

  • Rentę na zwiększone potrzeby – świadczenie ma charakter okresowy i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację).

  • Rentę z tytułu utraty zdolności do pracy – świadczenie to rekompensuje brak możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.

Etapy prowadzenia sprawy:

Etap przedsądowy w dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych dla poszkodownego pacjenta polega na poinformowaniu placówki medycznej o roszczeniu oraz wezwaniu jej do zrealizowania żądań pacjenta. Zwykle sprawa zostaje przekazana do Ubezpieczyciela, który wstępuje w miejsce podmiotu odpowiedzialnego za szkodę medyczną.

W sprawach, w których istnieje możliwość zawarcia porozumienia podejmowane są rozmowy negocjacyjne.

Etap przedsądowy pozwala również na przeprowadzenie mediacji. Brak ugody lub też niezaspokojenie przez ubezpieczyciela w całości roszczenia pacjenta, powoduje że pacjent musi rozważyć drogę sądową. Istnieje jednak szansa na złożenie wniosku do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – takie rozwiązanie dotyczy jednak wyłącznie roszczeń związanych z leczeniem szpitalnym.

W przypadku braku porozumienia z podmiotem odpowiedzialnym, w celu wyegzekwowania należnych roszczeń pacjent musi rozważyć możliwość skierowania sprawy do sądu.

KLZ ODSZKODOWANIA reprezentuje interesy Klientów w toku całego postępowania przedsądowego i sądowego.

Kontakt pod nr tel. 730 180 112 lub biuro@klz-odszkodowania.pl