Zgodnie z art.17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dot.praw i obowiązków pasażera w ruchu kolejowym za opóźnienia w ruchu pociągów również należy się rekompensata.

Wysokość rekompensaty:

25% ceny biletu—przy opóźnieniu pociągu 60-119 min

50% ceny biletu—przy opóźnieniu pociągu powyżej 120 min

Należy pamiętać, że w Polsce próg wypłaty rekompensaty wynosi  4 EURO i odnosi się TYLKO do pociągów dalekobieżnych kat. Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR) oraz wszystkich międzynarodowych w przejazdach pomiędzy krajami UE.

Regulacje unijne nie ograniczają jednak praw pasażerów wszystkich kategorii pociągów do dochodzenia roszczeń z tytułu naprawy na zasadach ogólnych czyli kodeksu cywilnego oraz ustawy- Prawo przewozowe.

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy– Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 915) „przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego”.

UWAGA! Trybunału Konstytucyjny wyrokiem z dnia 2 grudnia 2008 r. (sygn. K 37/07) uchylił ważność końcowej części przytoczonego przepisu, tj. fragment „jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika”.

Dlatego przewoźnik nie ma obecnie możliwości aby uchylać się od odpowiedzialności z uwagi na brak winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.